fb

facebook pottyos

yt

"A szeretet kiolthatatlan öröktűz, amely melegít, de nem éget, érlel és alakít erőszak nélkül. A szenvedélytől az különbözteti meg, hogy nem köt csereüzletet, és nem ragaszkodik. Szétszórja önmagát, mint a Nap."
- Szepes Mária

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1 Általános szabály
A Szepes Mária  Alapítvány  által üzemeltetett oldal használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) jogszabályaival összhangban megengedett. 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a  GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival. Ezek alapján tehát:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

Az Adatkezelő köteles a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

2 A honlap tartalma

A honlapon (www.szepesmariaalapitvany.hu) található információkat a SZEPES MÁRIA ALAPITVÁNY  tette közzé. Ezen információk pontosságára, teljességére az oldal nem ad garanciát. A SZEPES MÁRIA ALAPITVÁNY  és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek a honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. A Szepes Mária Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

3 Kapcsolódó honlapok
www.szepesmariaalapitvany.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a www.szepesmariaalapitvany.hu   oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, a Szepes Mária Alapítvány és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért. Amennyiben tovább linkel a kapcsolódó oldalakra, kérjük tájékozódjon az oldal Adatkezeléséről.

4 Adatvédelem
A Szepes Mária Alapítvány tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt, például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, stb. alapján. A Szepes Mária Alapítvány az alábbi adatokat rögzíti: 

4.1 Hírlevél küldés feliratkozóknak
Az Adatkezelő az érintett kérelmére hírlevelet küld azoknak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak az Adatkezelő honlapján vagy személyesen kifejezetten (írásban) hozzájárultak a hírlevél küldéshez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozik fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. Az Adatkezelő minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

 • kiknek az adatait kezeljük: a Weboldal " HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS" nevű űrlapon jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott jelentkezők adatait)
 • adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő legfontosabb híreiről
 • kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Ezen adatok megadása az értesítés minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tudunk hírlevelet küldeni.
 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
 • adattárolás módja: elektronikus, webtárhely adatbázisában.
 • adatok törlésének módja: Bármikor ingyenesen lehetséges a info@szepesmariaalapitvany.hu email címre írott kérelemmel, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. pontjában feltüntetett elérhetőségein az Adatkezelőnek, illetve a GDPR-nek megfelelően minden hírlevélben elhelyezett leiratkozás linkkel.
 • Az adatok továbbításának címzettje: a hírlevél feliratkozók adatai nem kerülnek továbbításra.


4.2    Weboldalon történő ajánlatkérés esetén

 • kiknek az adatait kezeljük: a Weboldal " KAPCSOLAT" oldalán elhelyezett űrlapon jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott ajánlatkérők adatait)
 • adatkezelés célja: a Szepes Mária Alapítvány valamely szolgáltatásának igénybe vételével kapcsolatos tájékoztatás
 • kezelt adatok köre: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Ezen adatok megadása a tájékoztatás minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud tájékoztatást kérni.
 • adatkezelés jogalapja: jogos érdek
 • adattárolás határideje: Az adatokat kizárólag a kért ajánlat megadása érdekében használjuk fel. Az ajánlatban szereplő dátumig tároljuk, utána töröljük
 • adattárolás módja: elektronikus, e-mail postafiókban
 • adatok törlésének módja: Bármikor ingyenesen lehetséges a info@szepesmariaalapitvany.hu email címre írott kérelemmel, vagy az ajánlatban szereplő dátum után automatikusan
 • Az adatok továbbításának címzettje: az alapítvány nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók. Ld. jelen tájékoztató 6-7. pontban.


4.3    Weboldalon történő foglalás (Nekem ez új dolog, nem is tudom mit takar, olvashatok valahol róla?)

 • kiknek az adatait kezeljük: a Weboldal " KAPCSOLAT" oldalán elhelyezett űrlapon jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott jelentkezők adatait)
 • adatkezelés célja: a Szepes Mária Alapítvány valamely programjának, szolgáltatásának igénybe vételével, jelentkezésével  kapcsolatos ügyintézés
 • kezelt adatok köre: név, lakcím, email cím, telefonszám, születési dátum, személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma, állampolgárság, kiállítás országa.
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Az adatokat a lefoglalni kívánt szolgáltatás, program teljesítése érdekében használjuk fel. Több jelentkező számára történő foglalás esetén minden jelentkező személyes adatainak megadására szükség van. Ezen adatok megadása az eseményeken való részvétel minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud részt venni az Alapítvány rendezvényein.
 • adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A foglalás alapján a későbbiekben, szerződés megkötése során további személyes adatok megadása is szükségessé válhat, melyek kezeléséhez Szerződéses jogalap keletkezik.
 • adattárolás határideje: Az adatokat az esemény befejezése után 5 évig tároljuk.
 • adattárolás módja: elektronikus, e-mail postafiókban
 • adatok törlésének módja: Bármikor ingyenesen lehetséges a info@szepesmariaalapitvany.hu email címre írott kérelemmel, vagy az ajánlatban szereplő dátum után automatikusan
 • Az adatok továbbításának címzettje: az alapítvány nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók


4.4    Állásajánlatra jelentkezés

 • kiknek az adatait kezeljük: a Weboldal " KAPCSOLAT" oldalán elhelyezett űrlapon jelentkező látogatókét (illetve papír alapon, emailben vagy egyéb módon leadott állásajánlatra jelentkezők adatait)
 • adatkezelés célja: a Szepes Mária Alapítvány által kiírt állásajánlatra jelentkezés, új munkatárs kiválasztása
 • kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím, fotó, önéletrajzi adatok (iskolai végzettségre, korábbi munkatapasztalatra, nyelvismeretre, egyéb kompetenciákra vonatkozó adatok).
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Ezen adatok megadása a döntéshozatal minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tudjuk elfogadni jelentkezését a meghirdetett pozícióra.
 • adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • adattárolás határideje: Amennyiben nem tudunk Önnek állást kínálni, akkor az erről való értesítés után az Ön személyes adatait azonnal töröljük.
 • adattárolás módja: elektronikus, e-mail postafiókban
 • adatok törlésének módja: Bármikor ingyenesen lehetséges a info@szepesmariaalapitvany.hu email címre írott kérelemmel, vagy az ajánlatban szereplő dátum után automatikusan
 • Az adatok továbbításának címzettje: az alapítvány  nevében eljáró munkatárs, kurátor, segítő.


4.5    Csoportfotó - fotó kezelése marketing célokra
Az alapítvány  által szervezett programokon, utakon, interjúk alkalmával készült fényképek készülnek a csoportról, melyeket, egy részt a csoport tagjai számára helyezünk el, másrészt marketing célokat szolgál. Kezelésre kerülő adat:
képmás.
Az adatkezelés időtartama: visszavonásig - a publikálás sajátosságai miatt a már nyilvánossá tett fényképek eltüntetése nem, csak a további felhasználás megszüntetése lehetséges.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: nyilvános interneten történő felhasználás.

4.6    Nyereményjáték
A Szepes Mária Alapítvány időszakosan online nyereményjátékot szervez a társaság ismertségének növelésére és a programok, ajánlatok népszerűsítésére. Ennek során az alábbi adatokat rögzíti:
név, email cím.
Az adatokat a játék befejezése után 30 napig kezeljük.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: Az alapítvány  nevében eljáró munkatársak, kurátorok, segítők.

4.7    Cookie-k
www.szepesmariaalapitvany.hu weboldalon tett látogatások során a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével a weboldal működtetőjének célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a szolgáltató a felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a szolgáltató nem használja arra, hogy a felhasználót személyesen azonosítsa. 
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

4.8 Weboldal látogatás naplózása
A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti:
Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg, amely jelenleg max. 1 év.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatok továbbításának címzettje: az alapítvány  nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók.

4.9 Oldal látogatás statisztika
A weboldalunk látogatóinak tevékenységét a Google Analitycs felhasználásával naplózzuk, melyről bővebben jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. pontjában lévő "Profilalkotás" címszó alatt olvashat.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: az Adatkezelő Google Analitycs fiókja

4.10 . Panaszkezeléshez, reklamációhoz, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés

 • kiknek az adatait kezeljük: Panaszt benyújtó, vagy a kapcsolati űrlapunkat igénybe vevő (Pl. szolgáltatás iránt érdeklődő) incidenst bejelentő, alternatív vitarendezési fórumot igénybe vevő Felhasználók.
 • adatkezelés célja: Az Ön és Jelentkezésének, ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából.
 • kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
 • mi történik, ha nem adja meg az adatokat: az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező a panasz felvételéhez. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk felvenni a panaszát, vagy az ügyét intézni.
 • adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján.
 • adattárolás határideje: Panaszok, reklamációk esetén: a panasz ügyintézés megkezdésétől számított 5 évig (jogszabályi határidő).
 • adattárolás módja: elektronikus
 • adatok törlésének módja: Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.5 Személyes adatok használata

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza a Szepes Mária Alapítványt arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk. 

5.1 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat a Szepes Mária Alapítvány harmadik félnek nem adja át.
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szepes Mária Alapítvány megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő a Szepes Mária Alapítvány utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el. 
A hatályos számviteli törvények megfelelő kötelezettségeink teljesítése érdekében továbbítjuk megbízott könyvelőnk felé a kiállított számlák másodpéldányait, melyek a számlázáshoz szükséges személyes adatokat tartalmazza.
Továbbítás: Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására nem kerül sor.
5.2 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.2.1 Tájékoztatáshoz való jog 
A Szepes Mária Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
– az érintett személyes adatok kategóriáit;
– azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
– Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
– Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
– Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

5.2.2  Helyesbítés joga
A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 5.2.4. pontjának megfelelően.

5.2.3 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére  a Szepes Mária Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

5.2.5 Törléshez való jog
 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a  Szepes Mária Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5.2.6 Adathordozáshoz való jog
 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

5.2.7 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

5.3 Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az GDPR 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:
Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii) a Jelentkezők adataihoz csak megfelelő azonosítás után/jogosultsággal férhet hozzá az Adatfeldolgozó. (iii) TLS titkosított adatátvitelt használunk. (iv) az adatok kezelésénél https protokollt használ az Adatkezelő, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Jelentkező és a szerver; (v) külön webrendszer tűzfal, behatolás védelem (vi) biztonsági intézkedésinket rendszeresen teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi incidensről, helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

6 Profilalkotás
GoogleAnalytics: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google") által nyújtott Google Analitika („GoogleAnalytics") webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A GoogleAnalytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a GoogleAnalytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A GoogleAnalytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetésicookie-k segítségével aktiválhatók— például a remarketing - a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a GoogleAnalytics szolgáltatást. A GoogleAnalytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely­meghatározásnak" is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a GoogleAnalytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a GoogleAnalyticsOpt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

7 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:


Név:  SZEPES MÁRIA ALAPITVÁNY
Székhely:  1026 BUDAPEST,  JÚLIA UTCA 13
Cégjegyzékszám:  6389
Adószám:  18126934-1-41
 Belső adatvédelmi felelős neve:  ALMASI CSABA
Elérhetőségei: (+36) 30 9907607 
email.:  info@szepesmariaalapitvany.hu

8 Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

Tárhely szolgáltató
Név:  JELEN-LÉT-ELEM KFT.
Székhely: 8060 MÓR, MÁTYÁS KIRÁLY U. 55. 
E-mail cím:  info@jelenem.hu
Weboldal:  JELEN LÉT –ELEM 

Weboldal fejlesztés
Név:  Puszta Richard   Ötletoldal
Székhely:  1135 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ ÚT 12/A 1135
E-mail cím:  otletoldal@gmail.com
Weboldal:   www.otletoldal.hu 
Könyvelés
Név:  MEDIA CITY BT.
Székhely:  1145 BUDAPEST GYARMAT UTCA 5/B
Adószáma: 29060931-1-42

 

9 Jogérvényesítési lehetőségek 

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.  

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 
 
Budapest, 2018. május 15.

Partnereink

Image

KAPCSOLAT

Levelezési címünk
Budapest, 1026 Júlia utca 13.

Alapítványunk telefonszáma:
+36 30 990 76 07

Email címünk
info@szepesmariaalapitvany.hu

Facebook
facebook.com/szepesmaria
facebook.com/pottyosp